Op weg naar een biodiverse agricultuur

De Biodiversiteitsmonitor is een systematiek die het mogelijk maakt de impact en prestaties van individuele agrarische bedrijven op het herstel van de biodiversiteit meetbaar te maken en te monitoren over meerdere jaren. Het principe achter de Biodiversiteitsmonitor is dat er integraal wordt gestuurd op doelen, in plaats van sturen op maatregelen of het verbeteren van het bestaande. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld melkveehouders inzicht in wat er nodig is om het doel te behalen, namelijk biodiversiteitsherstel en - behoud. Door te sturen op doelen hebben ondernemers de vrijheid over welke maatregelen zij toepassen om hun doelen te behalen. Door met de hele keten te werken via de Biodiversiteitsmonitor wordt er op een eenduidige manier gemeten en kan er gestapelde beloning plaatsvinden voor de prestaties op biodiversiteitsherstel en -behoud door meerdere partijen. Tevens biedt het partijen een verantwoordingssystematiek om aan te tonen dat zij aan verduurzamingsdoelen voldoen in relatie tot wet- en regelgeving.

In het menu bovenaan deze website staat een film die inzicht geeft in de ontwikkeling van Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.

Het is dé ambitie dat de Biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij in de toekomst ook door andere ketenpartijen en belanghebbenden wordt ingezet om zo een positieve impuls te geven aan het versterken van biodiversiteit door de melkveehouderij.