Op weg naar een biodiverse melkveehouderij

FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds hebben vanuit verschillende perspectieven een gezamenlijke ambitie tot biodiversiteitsherstel in de landbouw. Uitgangspunt is om dit via verdienmodellen in de keten te ontwikkelen en daarmee minder afhankelijk te zijn van beschikbare subsidies. Een tweede uitgangspunt is dat biodiversiteitsversterkende prestaties van melkveehouders, zowel ten aanzien van biodiversiteit op het eigen bedrijf als daarbuiten, meetbaar moeten zijn. Hiertoe wordt door de drie partijen de ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ ontwikkeld.

Deze vernieuwende werkwijze beoogt een instrument op te leveren dat het eenduidig meten van biodiversiteitsresultaten mogelijk maakt en daardoor ook ingezet kan worden voor het belonen van melkveehouders via ketenpartijen en andere belanghebbenden. Naast FrieslandCampina en Rabobank kunnen dit ook andere partijen zijn, zoals verpachters, waterschappen, terreinbeheerders en overheden. Het idee daarbij is dat een eenduidig instrument, gedragen door drie partijen met een grote achterban, een aanjager kan zijn voor brede toepassing.

In het menu bovenaan deze website staan producten die inzicht geven in de ontwikkeling van Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.

Het is een ambitie van betrokken partijen dat de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij in de toekomst ook door andere ketenpartijen en belanghebbenden wordt ingezet om zo een positieve impuls te geven aan het versterken van biodiversiteit door de melkveehouderij. Hiervoor is het noodzakelijk de biodiversiteitsmonitor en het prototype met melkveehouders te testen in de praktijk, bijvoorbeeld in pilots. Tevens dient het prototype zowel technisch als inhoudelijk verder ontwikkeld te worden naar een volwaardig praktijkrijp instrument. Een ander belangrijk aspect in het vervolgtraject is het concept verder uit te dragen, andere partijen bij de verdere ontwikkeling te betrekken en een organisatiestructuur op te zetten die implementatie van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij als eigenstandige standaard mogelijk maakt. De drie initiatiefnemers zetten dit vervolgtraject vanaf maart 2017 in.